Производство на метали

Окси-согорување и збогатување со кислород

Употребата на технички кислород во согорувањето е широко распространето во многу индустриски процеси и нуди несомнени предности во однос на користењето само воздухот како согорлив агенс.

Согорувачките процеси со користење кислород наместо на воздух (окси-согорување) го елиминираат азотот во воздухот (кој нема улога во оксидацијата на горивото) и ја зголемуваат температурата на пламенот, со што се овозможува:

  • намалување на специфичната потрошувачка на енергија, а со тоа и трошоците за гориво
  • подобрување на преносот на топлина и постигнување поголема ефикасност во целина

  • зголемување на продуктивноста и флексибилноста на производствената постројка

  • намалување на произведеното количество гасови и поврзаните трошоци за постројката

  • намалување на емисиите на несогорено гориво и азотни оксиди (NOx)

Употребата на кислород како делумна замена на воздухот за согорување (збогатување), флексибилна технологија која може да се прилагоди на постојните системи со внесување кислород директно во цевките за воздух за да се обезбеди соодветна смеса во протокот на согорливиот агенс, овозможува постигнување слични подобрувања, иако со пониски вредности од окси-согорувањето.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на