Енергија и животна средина

Гасови, технологии и услуги во Секторот за енергетика и животна средина

Технологии за третман и депонирање на индустриски и отпад од домаќинства

Индустрискиот развој и економскиот напредок мора да бидат компатибилни со контролата и намалувањето на нивното влијание врз животната средина. Заложбата за подобрување на ефикасноста при третманот на отпадот и отпадните води пред нивното враќање во животната средина и истражувањето во областа на технологиите за гасови со намалено влијание врз животната средина се целите кои СОЛ ги оствари со понудата на гасови, технологии и услуги опишани во овој дел, со кои се овозможува третман и депонирање на индустриски и отпад од домаќинствата - цврст, течен или гасовит - во согласност со постоечките закони и прописи, при тоа зачувувајќи го здравјето на заедницата.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на