Постојаната обука претставува интегрален дел од културата на СОЛ групацијата.

Oбуката во целата групација се одвива практично, и доколку има потреба истата може да биде на различни локации.

Сите нови вработени имаат свој ментор посебно назначен за нив кој треба да ја олесни нивната интеграција во компанијата, применувајки најсоодветните методи и времетраење зависно од случај.

Менаџментот во тесна соработка со персоналот  секоја година организира специјални курсеви за обука кои ги одржуваат внатрешни и надворешни инструктори, а се базираа врз основа на претходно изготвен годишен план за тренинзи.