СОЛ за индустрија

Технологии, производи, постројки и услуги за индустрискиот сектор

СОЛ идентификува и промовира иновативни решенија за користење на техничките гасови во сите сектори на индустријата. Искуството кое се здобива на тој начин постојано се пренесува од еден сектор во друг, создавајќи оригинални решенија за најразлични индустриски потреби.