Обработка на метали

Премачкување - Coating

Функционализирање на метална површина може да се постигне преку давање одредени својства на површинскиот слој кои се разликуваат од тие на долниот материјал. Тој резултат може да се постигне со неколку процеси: користењето техники на термичка десублимација или слоеви под низок притисок, нуди целосен спектар од комбинации на материјали и дебелина на премачкување.

На пример, премачкувањето со термички процеси (плазма прскање, HVOF, пламено прскање, жичано електролачно прскање, ладно прскање, ласерско обложување, електролачно обложување, итн.) е погодно за премачкување метални и керамички материјали со дебелина од 1мм до 100 um, додека премачкувањето со низок притисок (PVD, CVD, Прскање (Sputtering) и негови форми) користи комбинација од прекурзори во фазата на испарување кои доаѓаат во допир со различни извори на енергија, овозможувајќи слоеви со дебелина од 50 um - 10 nm.

Благодарение на искуството стекнато во рамки на секторот во сиот спектар процеси на премачкување, СОЛ обезбедува производи, услуги и технологии кои опфаќаат различни потреби на клиентите, вклучувајќи гасовити прекурзори, дистрибутивни постројки, материјали и потрошен материјал, технолошки консултантски услуги и оптимизација на процесите.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на