СОЛ за здравствената индустрија

Технологии и услуги за здравствениот сектор

Фармацевтски

Услуги фокусирани на медицински гасови, развиени за нивно производство на лице место, следење на лекарствата, контрола на квалитет до администрирање, со модулирани и прилагодени решенија, наменети да ги задоволат секојдневните оперативни, управувачки или сметководствени потреби, произлегувајќи од потребата за континуирано подобрување или почитување на регулаторните барања.

Од набавка на медицински гасови до достапност на соодветни медицински уреди, со широк спектар додатоци и потрошен материјал за една или повеќе употреби, комплементарни помошни услуги за контрола и евиденција на квалитет, „старт-ап“, ракување, калибрација и одржување на апарати и постројки, со имплементација на мерките потребни да се обезбеди континуирана достапност на терапијата: суштинска гаранција за многу потребните лекарства во болничките одделенија за интензивна нега.

Диференцирани и специфични курсеви за обука за сите професионални лица во болниците, во форма на стандардна или далечинска обука организирана од страна на инструктори квалификувани според „ECM“стандарди, со единствен прифатлив резултат: обука како добитна карта во унапредување на безбедноста.

Фармацевтски
СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на