Производство на метали

Контроли на предзагревањето и температурата

Производството на метали користи различни видови садови (мешалки, казани, излевачки канали, инки...) за пренос на растопениот метал во текот на разните фази на налевање.

Системите за предзагревање со окси-согорување со мешалка,посебно истражувани за одделни примени, го обезбедуваат следното:

  • побрзо загревање на огноотпорната облога во споредба со традиционалните системи со воздух
  • повисоки предзагревачки температури
  • заштеда на гориво
  • поголема флуидност на металите во текот на налевањето со подобар квалитет на произведените одливки
  • намалување на количеството отпад
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на