Нафта и гас

Пиролиза и гасификација

Пиролиза е термичка обработка во отсуство на кислород со кој јаглеводородите се претвораат во гасовита (синтетички гас) и течна состојба (катран): во овие услови, гасовитата состојба има голема калорична моќ и поради тоа може да се користи како гориво, што овозможува значаен поврат на енергија.

Во постројките за гасификација се врши делумна оксидација на јаглеводородите во суб-стехиометриска атмосфера за да се добие гасовита состојба од производи кои се типични за овој процесот како што се јаглерод моноксид и водород. Во овој случај реакцијата се добива со делумно согорувањето на јаглеводородите во присуство на кислород.

Користењето на инертен гас како азотот, како енергетски вектор за пиролизата и чистиот кислород као агенс при согорување кај гасификацијата овозможуваат прецизна контрола и ефикасна работа на постројката.

Сектори на употреба

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на