Нафта и гас

Елиминација на емисиите на VOC

Хемиската и фармацевтската индустрија користат растворувачи и лесно испарливи хемиски соединенија кои можат да се најдат во испустите за воздух: рестриктивните прописи за емисии на овие соединенија во животната средина и можноста за нивна повторна употреба доведе до проширувањето на RecSOLv технологијата, која се базира на користењето на честички кои се содржат во течниот азот и неговите карактеристики како инертен гас. Ова е модерно решение за третман на емисиите во воздухот кое ги задоволува најстрогите барања за заштита на животната средина.

Во зависност од видот и концентрацијата на соединението кое треба да биде елиминирано и густината на течностите кои се третираат, RecSOLv може да се користи со криогенски елиминатори при што се работи директно со течен азот или со активни апсорбери на јаглен кои ја акумулираат супстанцата која треба да се отстрани и користат гасовит азот за распаѓање и канализирање.

Флексибилноста на RecSOLv овозможува работа на постројката од минимален проток до максимален потенцијал, со правилно ракување со системот за аспирација и термостат кои се конфигурирани за да одговараат на различните работни услови и со постојана регулација која го гарантира правилното количество на термички трансфер со што ќе се обезбеди пропорционална потрошувачка на азот во однос на количината на емисии кои се третираат.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на