Обработка на метали

Нитрирачка термичка обработка

Нитрацијата е термички третман со којшто се зголемува цврстината на површината на челик, зголемувајќи ја неговата отпорност на напрегање и абење со формирање нитриди. Тој е еден од најчестите индустриски методи во атмосфера базирана на азот и амонијак.

СОЛ им нуди на клиентите консултантски услуги за поддршка, вклучувајќи обезбедување технологија, производи, постројки и услуги:

  • обезбедување технички гасови, азот и амонијак, потребни за процесот;

  • постројка за дистрибуција и мешање, проектирана и произведена во согласност со важечките прописи со кои се регулира ракување со отровни и запаливи гасови;

  • системи за анализа на потенцијалот за нитрација и атмосферска контрола, за ефикасно и ефективно работење;

  • хемиска анализа и металографски услуги.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на