Хемиска и фармацевтска индустрија

Хидрогенизација

Хидрогенизација е хемиска реакција при која се додава водород на супстрат кој може да биде хемиски елемент или соединение, обично со катализатор, во хетерогена или хомогена фаза. Кај повеќето процеси на хидрогенизација се користи молекуларен водород (H2), кој може да биде од различни извори (доставен во компресирана форма до работното место или со сопствено производство).

Долгогодишното искуство кое СОЛ го има во производството, транспортот, ракувањето и употребата на водородот, изградено во текот на годините гарантира безбедна употреба на постројката: достапноста на транспортни средства, постројки, уреди, специјализиран персонал и сертифицирани протоколи за складирање и употреба кои СОЛ им ги нуди на своите клиенти претставуваат составен дел на понудата за набавка на гас и овозможуваат ефикасна, брза и безбедна контрола на процесот на хидрогенизација.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на