СОЛ за здравствената индустрија

ЕМУ (EMU) и ЕМУФикс (EMUFix)

Уреди за итно снабдување со медицински гасови, ако дистрибутивниот систем не е достапен или не е исправен.

Услугата за гас во итни случаи или ендокавитарна аспирација функционира со самонапојувачка ЕМУ (Итна мобилна единица) која може да се поврзе со системот за дистрибуција на одделот или фиксното куќиште EMУФикс за покритични употреби: подготвени за употреба, со автоматско активирање кога е потребно, благодарение на калибрациските и контролни уреди коишто овозможуваат непречено напојување на постројката, за поправка на системот во услови на апсолутна безбедност за пациентите.

За секакви итни случаи, или едноставно да се овозможи продолжено одржување на централизираниот систем.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на