СОЛ за здравствената индустрија

Амбиентален мониторингна честички и одредени загадувачи

Благодарение на искуството стекнато во овој сектор од 1990-тите, денес СОЛ нуди целосен спектар услуги за амбиентален мониторинг, честички и специфични супстанции (на пример, анестетски гасови во околината на операторот), адекватно проектирани за секој вид соба во болничкиот објект според ефективните ризици од изложеност.

Мониторинг услугите може да се изведуваат со периодични мерења, вршени од страна на специјализирани оператори кои користат специјализирани мобилни апарати, сите со инсталирани фиксни мерни станици кои ги држат под постојана контрола избраните параметри на загадување.

Системот за прибирање податоци и статистика е сигурна алатка за менаџерот за безбедност и персоналот за контрола на здравствената организација, за гарантирање безбедност на операторите и пациентите, и доколку е потребно да се преземат потребните мерки ако отчитувања не се во нормалата.

Соработка со експерти во секторот, кои учествуваат на технички тркалезни маси за изготвување прописи и упатства за овој сектор, е сигурна референца и гаранција за апсолутен квалитет.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на