Обработка на метали

Онлајн следење на параметрите за заварување - Enermix.net

Благодарение на искуството, како и знаењето и вештините стекнати во рамки на секторот, СОЛ има развиено систем за онлајн следење на параметрите за заварување, којшто може да снима податоци, да генерира извештаи и да ги споредува тие параметри со оние утврдени со WPS, за автоматски, континуирани и дисконтинуирани ММА и GMAW процеси на заварување.

Независните сензори и периодичното калибрирање обезбедуваат усогласеност со највисоките стандарди во секторот (ISO 3438 - 2);во уредот се вградени повеќе функции, на пример споредба со стандардните постапки на заварување и планирање на периодично одржување на материјалите за заварување.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на