90 годишното искуство во производство и дистрибуција на гасовите со цел да ја направиме работата на нашите клиенти полесна и побезбедна. Гас произведен од воздух, депозити или синтеза: без разлика како е произведен, СОЛ нуди многу висок квалитет на гасовите, со постојано и сигурно снабдување, гарантирајќи ја контролата на нечистотии до степен на "дел од милијарда" (ppb).
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на