Тренинг

Безбедно користење на гасовите

Заштитата на здравјето и безбедноста на човечките ресурси, претставуваат основа и основни вредности за СОЛ групацијата и поради тоа СОЛ промовира курсеви за обука на своите клиенти за безбедно користење на гасовите. Ова се теоретски и практични курсеви направени согласно потребите на клиентите, а се базираат на речиси еден век искуство во секторот.

Курсеви за заварување

Курсеви за безбедност на работното место според dl 81/2008

Референтниот текст за здравје и безбедност на работниците е Европската директива 89/391/CEE од 13 јуни 1989 година, која ги содржи минималните услови за безбедност и здравје кои важат во цела Европа. Во Италија, декретот со кој се спроведува Директивата 89/391/CEE од 13 јуни 1989 година, е познат како "Текст за безбедност и здравје на работното место" (TUSL).

Помеѓу одредбите на TUSL стои и обврската за обука и информирање на персоналот кој е вклучен во активноста.

Оваа информација и обука мора да ги вклучуваат:

  • опасностите и специфичните ризици од активностите и мерките за превенција и заштита, како што се назначени во документот за проценка на ризикот;

  • опасните карактеристики на гасовите и другите хемиски производи кои се користат во производствениот процес, како што се назначени во информациите за безбедност;

  • прописите за безбедност на активностите кои се вршат, како што се назначени во процедурите на компанијата, прописите и други документи;

прва помош, противпожарна заштита и внатрешен план за вонредни состојби.

Обуката мора да се обезбеди во случај на:

  • вработување;
  • трансфер или промена на должности;
  • воведување на нова опрема, технологии или опасни супстанции;
  • воведување на нови прописи или промена на постојните;
  • ажурирање на проценката на ризик;
  • и мора секако периодично да се повторуваат.

СОЛ е овластен да врши ваков вид на обуки за своите клиенти како и да издава потврда која е валидна според TUSL по тестот за проверка на знаењето.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на