СОЛ за здравствената индустрија

Консултантски услуги за проектирање и усогласеноста на централизираните системи

Техничките прописи и националните и регионалните правни ограничувања во однос на проектирањето постројки за дистрибуција на медицински гасови, вакуум и отстранување на анестетски гасови, претрпеле значителен развој во текот на годините.

СОЛ е првата компанија која во 1998 година има добиено сертификат којшто денес се однесува на стандардот UNI EN ISO 13485:2004, за проектирање, изградба и техничкото управување со постројки за централизирана дистрибуција на медицински гасови и за медицински уреди.

Активното учество на експерти на СОЛ на технички тркалезни маси за регулаторните UNI и ISO, гарантира достапност на специјалисти за проектирање коишто секогаш се фокусирани на најиновативни решенија за постројки, во случај на формирање нова здравствена организација или кога се усогласуваат постојните дистрибутивни мрежи.

СОЛ, исто така, има изградено долгогодишно искуство во проектирање линии за транспорт на течен азот, и поопшто, во крио-банки во согласност со основните барања од Директивата 93/42/ЦЕЕ за добивање целосно CE-обележување како медицински уред.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на